เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น
(Fuels and lubricants.)

จุดประสงค์รายวิชา

               เพื่อให้มีความเข้าใจ พื้นฐาน หลักการ และกระบวนการผลิต เชื้อเพลิงวัสดุหล่อลื่น สารหล่อเย็นนํ้ามันไฮดรอลิก สําหรับยานยนต์

              เพื่อให้สามารถเลือกใช้เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่นได้อย่างเหมาะสม

              เพื่อให้มีความสํานึกที่ดีในการเลือกใช้เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่นให้ถูกต้อง ประหยัดและรักษาสภาพแวดล้อม

คำอธิบายรายวิชา

               ศึกษาแหล่งกําเนิด กระบวนการผลิต ชนิด คุณสมบัติของวัสดุ การเลือกใช้และการเก็บรักษาเชื้อเพลิง วัสดุหล่อลื่น สารหล่อเย็น นํ้ามันไฮดรอลิกสําหรับยานยนต์